Lausunto Naantalin kaupunginhallitukselle Postin irtisanomisilmoituksesta (Velkuan asiamiesposti)

To: Naantalin kaupunginhallitus 15.8.2022 kokoukseen

From: Velkuan saaristolaisyhdistys ry, Pro Sinervo ry, Livonsaaren kyläyhdistys ry

Velkuan saaristolaisyhdistyksen, Pro Sinervon ja Livonsaaren kyläyhdistyksen yhteinen lausunto koskien Posti Oy:n irtisanomisilmoitusta (Velkuan asiamiesposti):

Lausunto Posti Oy:n irtisanomisilmoitukseen (Velkuan asiamiesposti)

Posti Oy on irtisanonut 23.6.2022 Naantalin kaupungin ja Postin välisen yhteistyösopimuksen Velkuan asiamiespostin osalta (Naantalin KH esityslista 15.8.2022, Asianro 12). Tämä on aiheuttanut välittömästi suurta huolta paikallisissa asukkaissa asiamiespostin palvelujen saatavuudesta tulevaisuudessa Velkuan alueella.

Postilain 16§ mainitaan, että ”Toimipisteet on sijoitettava siten, että yleispalvelun käyttäjät voivat toimipisteessä kohtuullisen matkan päässä vakituisesta asunnostaan”. Nykyiseen Velkuan asiamiespostiin maantieteellisten saaristo-olojen takia edestakainen asiointimatka kestää jo nyt tunteja (saarten lossi- ja laivayhteyksien takia). Julkiset liikenneyhteydet (etenkin kesäaikaan) ovat olemattomat Naantalin asiamiespostissa asioimiseen. Mikäli Kummelin asiamiesposti lakkautetaan eikä julkinen liikenne mahdollista palvelun käyttöä, ei posti näin ollen täytä lain vaatimuksia postipalvelun saatavuudesta.

Saaristolain 5§ ja 6§ todetaan: ”Valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut, sekä siitä, että nämä palvelut ovat mahdollisimman joustavat ja ilmaiset tai hinnaltaan kohtuulliset. Milloin saariston vakinaiselle väestölle korvataan valtion varoista 1 momentissa tarkoitetuista matkoista aiheutuneita kustannuksia, on vesitse tehty matka otettava huomioon lisäkustannuksena siten kuin erikseen säädetään. Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä on säädetty, valtion ja kuntien on huolehdittava siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään muut peruspalvelut sekä saaristo-oloissa tarvittavat erityispalvelut kohtuullisin kustannuksin ja kohtuullisella etäisyydellä. Edellä 1 momentissa tarkoitetuiksi peruspalveluiksi katsotaan terveys- ja sosiaalitoimen, koulu- ja kulttuuritoimen, kaupan ja tietoliikenteen tavanomaiset lähipalvelut sekä sähköenergia.”

Vaadimme säilyttämään postin palvelut Velkuan alueella nykyisellään. Vaadimme lisäksi, että Naantalin kaupunki käynnistäisi neuvottelut uuden sopimuksen syntymiseksi Posti Oy:n kanssa, jotta asiamiespostin palvelut säilyvät jatkossakin, saaressa asuvien postipalvelut turvataan, posti- ja saaristolait tulevat noudatetuksi ja niiden henki toteutuu.

Pyydämme, että ilmoitusasiaa irtisanomisesta ei merkitä vain tiedoksi, vaan ilmoitusasian käsittely jätetään pöydälle jatkoselvityksiä varten.

Kunnioittavasti Velkuassa ja Livonsaarella 14.8.2022

Velkuan saaristolaisyhdistys ry

Johanna Antila, pj.                                   Kari Keskimäki, sihteeri

Pro Sinervo ry

Pirjo Järvenranta, pj.                                Taina Rantasalo, sihteeri

Livonsaaren kyläyhdistys ry

Leena Heikkilä, pj.                                    Sari Paavanen-Huhtala, sihteeri